Privacy verklaring

AVG Privacyverklaring Claims Settlement BV

 

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

We krijgen informatie binnen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld wanneer u deze aan ons verstrekt bij aanvang en gedurende het schaderegelingsproces, of wanneer wij deze opvragen bij de betrokken partijen rond de schaderegeling, zoals onder meer verzekeraars, getuigen, politie, en medewerkers in de medische sector. Het gaat dan onder meer over:

 • Persoonlijke- en contactinformatie
  Naam, geboortedatum, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, personeelsnummer enz.
 • Gegevens over gezondheid
  Aard van het letsel, medische informatie.
 • Betaalinformatie
  Factuurinformatie, IBAN-rekeningnummer.
 • Financiële informatie
  uw inkomen, uw financiële situatie.
 • Overige informatie 
  Informatie voor zover relevant voor de schadebehandeling.

 

De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonlijke informatie is het uitvoeren van een overeenkomst/contract voor het beoordelen van een aanspraak op schadevergoeding die een benadeelde heeft in verband met een verkeersongeval, bedrijfsongeval of ander soort ongeval door onzorgvuldig handelen van een derde.

De gegevens over uw gezondheid (dit zijn bijzondere persoonsgegevens) verwerken wij omdat u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Zonder deze informatie kunnen wij uw schadeclaim niet afhandelen.

 

WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

 Regelen, begeleiden, begroten en behandelen van uw schade, schadevergoedingen doorbetalen

 • Alle gegevens worden gebruikt voor het regelen, begeleiden en behandelen van uw letselschade door Claims Settlement.
 • Het op de juiste wijze kunnen uitvoeren van betalingen aan betrokkenen
 • Het op de juiste en zorgvuldige wijze kunnen begroten van de schade die is ontstaan na een ongeval met letsel tot gevolg

Communiceren

Claims Settlement kan uw gegevens gebruiken om relevante informatie over uw letselschadebehandeling te communiceren en om klanttevredenheidsonderzoeken te verrichten (bijv. nadat uw dossier is afgehandeld) via elektronische kanalen en via de telefoon. 

 

MET WIE DELEN WE INFORMATIE?

Om uw letselschade zo goed mogelijk af te handelen, en uw rechten veilig te stellen, moeten wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen.

We delen uw informatie alleen met de geselecteerde partijen die voor de schaderegeling van belang kunnen zijn. Zoals medisch adviesbureaus, arbeidsdeskundige adviesbureaus en rekenkundige bureaus.

We nemen alle redelijkerwijs mogelijke juridische, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om te verzekeren dat uw gegevens veilig en met een toereikend niveau van bescherming worden behandeld. Ook door die partijen die in opdracht van Claims Settlement uw persoonsgegevens verwerken.

 

WAT WE NIET MET UW PERSOONSGEGEVENS DOEN

We verkopen/delen uw persoonsgegevens niet aan/met derde partijen die geen rol hebben in de afhandeling van uw schade.

Uw persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het behandelen van uw schade.

 

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden door Claims Settlement altijd binnen de Europese Unie verwerkt. De door ons gebruikte systemen zijn ondergebracht in gecertificeerde datacenters, die aan de hoogste eisen voor databeveiliging voldoen.

 

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen en dit in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen. Voor een letselschade dossier is dit 10 jaar. Wanneer wij uw gegevens langer bewaren dan nodig is voor naleving van de overeenkomst, zoals een voorbehoud binnen de schaderegeling, doen we dat alleen zolang dit nodig is of zolang wettelijk is voorgeschreven voor het betreffende doel.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

 • Recht op inzage.U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht zal u kosteloos worden verstrekt.
 • Recht op correctie.U heeft het recht om foutieve en/of incomplete informatie over uzelf te corrigeren.
 • Recht op verwijdering (‘Het recht om vergeten te worden’). U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

HOE ZIT HET MET COOKIES EN ANDERE VOLGTECHNOLOGIE?

We maken op onze website gebruik van cookies en volgtechnologieën. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. Voor verdere uitleg verwijzen wij naar onze cookiestatement.

GOOGLE RECAPTCHA
Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

HEEFT U EEN KLACHT?

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving.

Indien u nog verdere vragen heeft kunt u deze per e-mail stellen aan letsel@claimssettlement.nl.